The big bend of Jinsha River (Yangtze River), Bengzilan County, Yunnan province