Dendro-Team to Tibet 2005. From left to right: Xiaochun Wang (Postdoctoral fellow), Qi-Bin Zhang (leader), Shengchun Xiao (Ph.D. student), and Yuming Liu (Vehicle driver)